Regulamin konkursu FB


REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Konkurs Merrell” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu firma SpecBrands.pl Jacek Wróblewski, ul. Warszawska 44-50/131B, 95-200 Pabianice, której jest także fundatorem nagród.

3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu Facebook.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26-04-2018 r. o godzinie 9:01:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 29-04-2018 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego.

5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.specbrands.pl

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu Facebook.

2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

3. Zadaniem jest zareagowanie na post klikając "lubię to" lub udostępnienie posta konkursowego oraz napisanie komentarza pod konkursowym postem. W komentarzu odpowiadamy na pytanie konkursowe: O czym może myśleć Jacek?

3.1. Jury spośród nadesłanych komentarzy wybierze jeden, który otrzyma nagrodę.

3.2. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość odpowiedzi zwiększając szansę zdobycia nagrody.


§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodą jest:

Dowolny model i rozmiar (poza butami MOAB MID black 42) butów taktycznych Merrell - 1 para.

2.   Jedna osoba (Uczestnik) może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.

3. Wyniki zostanią opublikowane na funPage’u SpecBrands.pl w dniach 1-6.4.2018.

4.  O możliwościach odebrania nagród Organizator poinformuje Uczestników poprzez portal Facebook.

§ 4 REKLAMACJE

1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie Organizatorowi swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego (jest to niezbędne do dostarczenia nagród za pomocą firmy kurierskiej)

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.specbrands.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

3. Właściciel portalu Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem Facebook.